ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៤៨

មាត្រា ៤៨ - និយមន័យ​នៃ​បទលហុ​    បទល្មើស​នៃ​បទលហុ នៅក្នុង​ករណី​ដែល :  ១- អតិបរមា​នៃ​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគា​ដែល​ត្រូវ​រង​នោះ មាន​រយៈពេល​ក្រោម ឬ ស្មើនឹង ៦ (​ប្រាំមួយ​) ថ្ងៃ​។ ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ អាច​ត្រូវ​បន្ថែម​នូវ​ទោសពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ផងដែរ​។​ ២ - បទល្មើស

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 11-May-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

​ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៤៧

មាត្រា ៤៧ - និយមន័យ​នៃ​បទមជ្ឈិម​  បទល្មើស​ជា​បទមជ្ឈិម នៅក្នុង​ករណី​ដែល​អតិបរមា​នៃ​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគា ដែល​ត្រូវ​រង​នោះ មាន​រយៈពេល​លើសពី​៦ (​ប្រាំមួយ​) ថ្ងៃ និង​ក្រោម ឬ​ស្មើនឹង ៥ (​ប្រាំ​) ឆ្នាំ​។​

ទោស​ដាក់ពន្ធនាគា អាច​ត្រូវ​បន្ថែម​នូវ​ទោសពិន័យ​ជា​

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 10-May-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៤៦

មាត្រា ៤៦ - និយមន័យ​នៃ​បទឧក្រិដ្ឋ​ បទល្មើស​ជា​បទឧក្រិដ្ឋ នៅក្នុង​ករណី​ដែល​អតិបរមា​នៃ​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ ដែល​ត្រូវ​រង​នោះ :
 ១ - ជា​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ​អស់​មួយជីវិត​។​  ២ - ជា​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ​មាន​រយៈពេល​លើសពី​៥(​ប្រាំ​) ឆ្នាំ និង​ក្រោម ឬ​ស្មើនឹង ៣---អានបន្ត

ចេញផ្សាយ 08-May-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៤៥

មាត្រា ៤៥ -  ការ​ទម្ងន់ទោស និង​ការ​សម្រាលទោស​   ​អប្បបរមា និង​អតិបរមា​នៃ​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ និង​ការពិន័យ​ជា​ប្រាក់ អាច​បន្ថែម ឬ បន្ថយ​នៅក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ចែង​ដោយ​ក្រម​នេះ​ ៕ដោយ៖កង ពុទ្ធិវិរៈ

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 07-May-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៤៤

មាត្រា ៤៤ - អប្បបរមា និង​អតិបរមា​នៃ​មូលទោស​  កាលបើ​បទល្មើស​ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ ច្បាប់​កំណត់​អំពី​អប្បបរមា និង​អតិបរមា​នៃ​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ​ ។​

កាលបើ​បទល្មើស​ត្រូវបាន​ផ្តន្ទា​ទោសពិន័យ ច្បាប់​កំណត់​អំពី​អប្បបរមា និង អតិបរមា នៃចំ​ន

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 06-May-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៤៣

មាត្រា ៤៣ -  មូលទោស​  មូលទោស​រួមមាន ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ និង​ទោសពិន័យ​។​

​ការពិន័យ​ត្រូវ​គិត​ជា​ប្រាក់រៀល​  ៕ដោយ៖កង ពុទ្ធិវិរៈ

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 04-May-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៤២

មាត្រា ៤២ - ការទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ​របស់​នីតិជន​ នៅក្នុង​ករណី​ដែល​មានចែង​ជាក់លាក់​ក្នុង​ច្បាប់ និង​បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ផ្សេងទៀត នីតិបុគ្គល លើ​លែង​តែ​រដ្ឋ​ចេញ អាច​ត្រូវបាន​ប្រកាសថា​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ​ពីបទ​ល្មើស ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 03-May-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៤១

មាត្រា ៤១ -  ការដាក់ឱ្យ​ស្ថិតនៅក្រោម​ការការពារ​របស់​តុលាការ​  ក្នុងករណី​ដាក់ឱ្យ​ស្ថិតនៅក្រោម​ការការពារ​របស់​តុលាការ​នោះ តុលាការ​ចាត់តាំង​បុគ្គល​មួយរូប​ដែល​ទទួលភារៈ​ធ្វើការ​តាមដាន​អនីតិជន​។ បុគ្គល​នេះ​ផ្ញើ​របាយការណ៍​ស្តីពី​កិរិយាមារយាទ

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 02-May-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៤០

មាត្រា ៤០ - ប្រភេទ​នៃ​វិធានការ​   វិធានការ​តាមដាន វិធានការ​អប់រំ វិធានការ​ការពារ និង​វិធានការ​ឧបត្ថម្ភ​មាន ដូចតទៅ : ១ - ការប្រគល់​អនីតិជន​ឱ្យទៅ​ឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល បុគ្គល​ដែល​ថែរក្សា​អនីតិជន​នោះ ឬ បុគ្គល​ណា​ផ្សេងទៀត ប្រសិនបើ​បុគ្គល​នោះ​សក្តិសម

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 01-May-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៣៩

មាត្រា​៣៩ - វិធានការ​អនុវត្ត​ចំពោះ​អនីតិជន​  អនីតិជន​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស ជា​កម្មវត្ថុ​នៃ​វិធានការ​តាមដាន វិធានការ​អប់រំ វិធានការ​ការពារ និង​វិធានការ​ឧបត្ថម្ភ​។​

ប៉ុន្តែ តុលាការ​អាច​ប្រកាស​ទណ្ឌកម្ម​ព្រហ្មទណ្ឌ​ទៅលើ​អនីតិជន​អាយុ​ចាប់ពី​១

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 30-April-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៣៨

មាត្រា​៣៨ -  នីតិភាព​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ​   ​នីតិភាព​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ ត្រូវបាន​កំណត់​អាយុ​ចាប់ពី ១៨ (​ដប់​ប្រាំបី​)​ ឆ្នាំ ឡើងទៅ​ ៕ ដោយ៖កង ពុទ្ធិវិរៈ

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 29-April-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ស្វែងយល់​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាត្រា ៣៧

មាត្រា ៣៧ -  ការមិន​ទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ​ បុគ្គល​ដែល​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ មិនត្រូវ​ទទួល​ទណ្ឌកម្ម​ព្រហ្មទណ្ឌ​ណាមួយ​ទេ​ ៕ ដោយ៖ កង ពុទ្ធិវិរៈ

---អានបន្ត
ចេញផ្សាយ 27-April-2019| ច្បាប់ និងតុលាការ | ដោយ​ ពល បញ្ញា

ចំនួនអ្នកទស្សនា

    18541627

  • ថ្ងៃនេះ3011
  • ម្សិលមិញ9831
  • សប្តាហ៍នេះ30621
  • ខែនេះ50421
  • ឆ្នាំនេះ1335121
  • សរុប18541627